Logo Design Best Audio

แนวคิดในการออกแบบโลโก้ร้านเครื่องเสียง Best Audio จากความต้องการส่วนตัวของเจ้าของร้าน ต้องการสื่อถึงจังหวะดนตรี ให้เห็นแล้วดูเรียบง่าย แต่แฟงไปด้วยความหมายของดนตรี เน้นใช้ตัวชื่อของร้านโดยตรง ทีมงานนึกถึง จังหวะชีพจรของหัวใจ ดูเป็นจังหวะที่เข้ากันกับความต้องการของเจ้าของร้าน สีแดงเรียบง่าย กับจังหวะหัวใจเปรียบเสมือนจังหวะดนตรี จึงเป็นที่มาในการออกแบบครั้งนี้ครับ

Author

growsproject@gmail.com