Logo AERO METAL

การออกแบบโลโก้ AERO METAL ลักษณะของโลโก้ต้องการเน้น ตัว A เป็นตัวยืน หรือ A กับ M ประสานกัน โดยต้องการออกแบบให้รู้สึกหนักแน่น เหมือนเหล็ก

Author

growsproject@gmail.com