Logo chonburiindex

chonburiindex เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งร่วมของชุมชนของคนชลบุรีที่ประกอบธุรกิจและต้องการที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นที่อยู่ภายและภายนอกจังหวัดคล้ายการประชาสัมพันธ์ตัวโลโก้จึงสื่อถึงความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยใช้โทนสีและรูปสัญลักษณ์ที่เป็นปลาในทะเล

Author

growsproject@gmail.com