Logo precious beauty

โลโก้ precious beauty เป็นโลโก้ของผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าตัวโลโก้ออกแบบให้มีความเป็นกลางรูป
แบบของโลโก้โดยรวมไม่ได้บ่งบองถึงผลิตถัณฑ์ครีมทาหน้าโดยตรงทางทีมงานได้ทำการออกแบบโดยใช้ภาพคล้ายกลีบของดองไม้หลากสีและใช้ฟอนต์ที่มีรูปแบบสบายตาอ่านไม่ยาก

Author

growsproject@gmail.com