CITY SOLUTION โลโก้แห่งโลกอนาคต

CITY SOLUTION

งานออกแบบที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลง สื่อถึงการพัฒนา สื่อถึงอนาคต CITY SOLUTION คือรูปแบบบริษัทธุรกิจปรับปรุงทัศณียภาพของเมือง หรือสถานที่ หรือองค์กร ปรับเปลี่ยน ตกแต่ง สร้างสรรค์เพื่อเกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า นั้นคือสิ่งที่เราคิดก่อนจะเริ่มออกแบบ หัวหน้าทีมกราฟฟิกของเราให้แนวคิดลักษณ์นี้ก่อนแจกงานออกไป

อารมณ์ของโลโก้ตัวนี้เป็นยังไงหรอพี่

!โลกหน้าคตไง

ผมต้องการสื่อถึงอนาคต สื่อถึงความทันสมัย เมือง หน้าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นชัดที่สุด เพราะมันเป็นศูนย์รวมของผู้คน ศูนย์รวมของ การทำงาน การใช้ชีวิต และเทคโนโลยี เห็นไหมครับ โลโก้แต่ละตัวออกแบบเก่งสู้ไม่เท่ากระบวนการคิด เพราะฉะนั้นลูกค้าของเราต้องการได้รับโลโก้ที่ดีที่สุด โลโก้ มันมีอารมร์ของมันครับ CITY SOLUTION โลโก้แห่งโลกอนาคต

Author

growsproject@gmail.com