โลโก้ Duriyasilp Alumni Association

การออกแบบโลโก้ Duriyasilp Alumni Association เป็นสถาบันที่เรียนดนตรี
ดนตรีตะวันตก หรือดนตรีคลาสสิค ที่เป็นศิษย์เก่าของ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ใช้ฟร้อนย่อตัวอักษรเป็น DA และใช้ดอกไม้ล้อมรอบข้างๆ

Author

growsproject@gmail.com